Finansinės ataskaitos


AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. III KETVIRČIO BIUŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ (1 lapas, 2 lapas)
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. III KETVIRČIO BIUŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ (1 lapas2 lapas)
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1 lapas)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1 lapas2 lapas)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita  (1 lapas, 2 lapas)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1 lapas)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1 lapas)
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1 lapas2 lapas3 lapas4 lapas5 lapas, 6 lapas)
Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2018 m. rugsėjo 30 d. ( 1 lapas)
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018 m. birželio 30 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita (1 lapas2 lapas3 lapas4 lapas)
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ataskaita
Informacija apie darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2018 m. birželio 30 d. (1 lapas2 lapas3 lapas)
Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą 2018 m. birželio 30 d.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS 2017 M.
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų aiškinamajame rašte
Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos sutartis pagal laikotarpius
Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumų likučiai
Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
BIUDŽETO ATASKAITOS METINĖS 2017 M.
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. metinių biudžeto vykdymo ataskaitų
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2017 m. gruodžio 31 d.
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš moksčių dalies ir kitų lėšų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. gruodžio 31 d. 
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. gruodžio 31 d.
Pažyma (patikslinta) apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir europos sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius atsigavimų vykdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse) 2017 m. gruodžio 31 d.
BIUDŽETO ATASKAITOS 2017 M. KETVIRČIO
BIUDŽETO ATASKAITOS 2017 M. II KETVIRČIO
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita
Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą 2017 m. birželio 30 d.
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybos 1993 m. liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. birželio 30 d.
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybos 1993 m. liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. birželio 30 d.
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybos 1993 m. liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. birželio 30 d.
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybos 1993 m. liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. birželio 30 d.
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybos 1993 m. liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. birželio 30 d.
BIUDŽETO ATASKAITOS 2017 M. I KETVIRTIS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Informacija apie išankstinious apmokėjimus
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
Kitos veiklos ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
Igalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomoss sutartis pagal laikotarpius
Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumų likučiai
Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
2016 METŲ ATASKAITOS
Metinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. metinio biudžeto vykdymo ataskaitų
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. gruodžio 31 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 gruodžio 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 gruodžio 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 gruodžio 31 d. ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse) 2016 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie išlaidų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie išlaidų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie išlaidų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie išlaidų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.

Ketvirčio ataskaitos

III ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų atsakaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. rugsėjo 30 d.
Aiškinamasis raštas prie 2016 M. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų
Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2016 m. rugsėjos 30 d. ataskaita
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2016 II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. birželio 30 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. atsakaita
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, Darbo užmokesčiui vykdymą 20016 m. birželio 30 d.
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, Darbo užmokesčiui vykdymą 20016 m. birželio 30 d.
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, Darbo užmokesčiui vykdymą 20016 m. birželio 30 d.
Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą 2016 m. birželio 30 d.
Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą 2016 m. birželio 30 d.
Aiškinamas raštas prie 2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. birželio 30 d.

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2016 I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. kovo 31 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016 m. kovo 31 d. ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. kovo 31 d. atsakaita
Aiškinamas raštas prie 2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. kovo 31 d.
2015 METŲ ATASKAITOS
2015 m. metinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų atsakaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Gryno turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pagal 2015 m. gruodžio 31 d.
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. gruodžio 31 d.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos pagal 2015 m. gruodžio 31 d.
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos pagal 2015 m. gruodžio 31 d.
Iilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. gruodžio 31 d.
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2015 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pagal 2015 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pagal 2015 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis 2015 m. gruodžio 31 d.
Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius 2015 m. gruodžio 31 d.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. gruodžio 31 d.
Finansavimo sumų likučiai pagal 2015 m. gruodžio 31 d.
2015 m. gruodžio 31 d. informacija pagal veiklos segmentus
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Aiškinamasis raštas prie 2015 m. metinių biudžeto vykdymo ataskaitų
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Napanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 gruodžio 31 d. metinė ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimoketinai įsipareigojimų 2015 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita
Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą 2015 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, Darbo užmokesčiui vykdymą
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, Darbo užmokesčiui vykdymą
Informacija apie išlaikomų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą
Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą
Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2015 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą 2015 m. gruodžio 31 d.
 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS2 lapas3 lapas4 lapas5 lapas6 lapas7 lapas.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis2 lapas.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. rugsėjo 30 d.
Paiškinamasis raštas prie 2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų2 lapas.
Pažyma dėl finansavimo sumų 2015 m. rugsėjo 30 d., 2 lapas.
Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2015 m. rugsėjo 30 d.
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2015-10-01 Nr. 71-229, 2 lapas.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2015-10-01 Nr. 71-230, 2 lapas.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2015-10-01 Nr. 71-231, 2 lapas.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.
Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita2 lapas3 lapas4 lapas, 5 lapas.
Aiškinamasis raštas prie 2015 m. II ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. birželio 30 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita