Neformalusis švietimas


Būrelis „Mes už Lietuvą“

Būrelio nariai aktyviai dalyvauja jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimo projekto veiklose, organizuoja pilietines akcijas, renginius mokykloje, dalyvauja istorijos edukacinėse programose, daug keliauja. 
Bendradarbiaujame su kariškiais, susipažįstame su Lietuvos kariuomenės struktūra, ginkluote, lankomės kariniuose daliniuose, bazėse. 

Tikslai ir uždaviniai:

 1. Formuoti pilietines vertybes.
 2. Supažindinti su Lietuvos krašto gynybos sistema, kariuomene, tarnybos atlikimo būdais.
 3. Aptarti Lietuvos nacionalinio saugumo padėtį, kylančiomis grėsmėmis šalies saugumui.

Darbo vieta  217 kabinetas.
Darbo laikas – penktadieniais 13.45–15.15 val.
Vadovė – istorijos mokytoja metodininkė Daiva Juškienė.

         
Bendrojo fizinio parengimo būrelis

Būrelio tikslas – suvokti kūno kultūrą kaip sveikatos stiprinimo priemonę, ugdyti sąmoningą poreikį fiziniam aktyvumui, taikant įgytus įgūdžius ir nuostatus.

Siektini rezultatai:

 1. Pažinti save, išsiaiškinti sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo poreikius ir pomėgius.
 2. Lavinti motoriką ir kūno laikyseną, tenkinant natūralų poreikį judėti.
 3. Mokytis sporto šakų technikos, ugdytis bendravimo ir bendradarbiavimo nuostatų, suvokiant jų naudą.
 4. Dalyvauti mokyklos vidaus varžybose.
 5. Dalyvauti miesto varžybose, ginti mokyklos garbę, garsinti jos vardą.

Darbo vieta – sporto, atletinės gimnastikos salė.
Darbo laikas – pirmadienis 15.00–17.15 val., trečiadienis 13.30–15.45 val.
Vadovė – kūno kultūros mokytoja metodininkė Vaida Jurgutytė.

                    
Automobilistų būrelis
Siekiame, kad jaunimas domėtųsi eismo organizavimo ir saugumo problemomis. Mokiniai mokosi vairuotojų etikos bei vairavimo kultūros. Lankantiems automobilistų būrelį mokiniams suteikiama galimybė geriau pasirengti teorijos ir praktiniams ,,Regitros“ vairuotojų egzaminams.
Būrelio nariai skatinami populiarinti saugų eismą dalyvaudami įvairaus lygio varžybose (miesto, respublikinėse, tarptautinėse).

Būrelis „EKO jaunimas“

Būrelio tikslas  plėtoti mokinių gabumus gamtos, ekologijos, aplinkosaugos srityse, tenkinti saviraiškos bendravimo ir bendradarbiavimo poreikius.

Siektini rezultatai: 

 1. Formuoti mokinių aplinkos pažinimo poreikį ir aplinkosaugines nuostatas.
 2. Raginti pažinti ir tyrinėti gamtoje vykstančius procesus ir reiškinius.
 3. Skatinti mokinius dalyvauti socialinėse, pažintinėse veiklose, edukaciniuose Tauragės rajono organizacijų renginiuose.
 4. Skatinti bendrauti ir mokyti bendradarbiauti su skirtingo amžiaus, socialinės padėties, kultūrinių, religinių įsitikinimų asmenimis.
 5. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti bei stiprinti bendražmogiškų vertybių sistemą.
Darbo vieta  112 kabinetas.
Darbo laikas – – pirmadienis 13.35 – 15.45 val., penktadienis 13.35 – 15.45 val.
Vadovė – biologijos vyresnioji mokytoja Viktorija Jucikė.
   

Kūno formavimo būrelis

Būrelio tikslas  ugdyti valią ir gebėjimą atsispirti žalingiems įpročiams, discipliną, pasitikėjimą savimi, draugiškus santykius su kitais sportuojančiais.

Siektini rezultatai:

 1. Stiprinti savo kūną, gerinti sveikatą.
 2. Pasiruošti tarnybai Lietuvos kariuomenėje.
 3. Atstovauti mokyklą įvairiose varžybose.
Darbo vieta – atletinės gimnastikos salė.
Darbo laikas – antradienis 15.00–17.15 val., ketvirtadienis 13.30–15.45 val.
Vadovas – kūno kultūros mokytojas metodininkas Sigitas Dzimidas.
        
Būrelis „Verslo simuliacija“

9-12 klasių būrelio nariams suteikiamos galimybės realizuoti savo verslo idėjas ir įkurti mokinių mokomąsias bendroves. Mokiniai skatinami savyje atrasti verslumo gyslelę, pasitikrinti verslo žinias, dalyvauja LJA organizuojamuose verslumo stovyklose, mokomųjų bendrovių parodose bei įvairiausiuose susitikimuose su mentoriais ir svečiais.

Tikslai ir uždaviniai:

 1. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, sukuriant ir valdant realų verslą dar mokykloje.
 2. Ugdyti supratimą apie ekonomiką ir verslą iš praktinės patirties.
 3. Lavinti komandinio darbo, komunikacijos, bei verslumo įgūdžius.
Darbo vieta – 208 kabinetas.
Darbo laikas – antradieniais ir ketvirtadieniais.
Vadovė – ekonomikos ir verslo vadybos mokytoja metodininkė Gintarė Žylienė.