Sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos specialisto  tikslas  – vykdyti sveikatos priežiūrą Centre, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Uždaviniai:

  • užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokyklose, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
  • formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Pagrindinės funkcijos:

  • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
  • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
  • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes ir jiems informacijos teikimas dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.
  • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas ir šios informacijos pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
  • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra Centre;
  • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Visuomenės sveikatos specialistė – Joana Marozienė, 308 kab.

Tel. 8 675 13031 el. paštas joana.maroziene@tauragesvsb.lt 

Darbo laikas: Antradienį: 7.45 – 15.39 val., Ketvirtadienį: 12.45 – 16.45 val. Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30 val.