Brandos egzaminai


Rengiantis 2024 metų brandos egzaminams svarbu žinoti
Kandidatai brandos egzaminus rinksis iki 2023 m. lapkričio 24 dienos!
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad 2022–2023 mokslo metais, kaip ir praėjusiais, brandos darbą galės rinktis ir III gimnazijos klasės mokiniai. Jie brandos darbą galės pasirinkti iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos. Pasirinkti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, kaip ir brandos darbą, IV gimnazijos klasių mokiniams reikės iki rugsėjo 25 dienos, o kitus brandos egzaminus – iki lapkričio 24 dienos. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokiniai atliks nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos, o III gimnazijos klasės mokiniai nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos toje mokykloje, kurios IV ir III gimnazijos klasių mokiniai pasirinks laikyti brandos darbą.
Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.
Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 20 – birželio 23 dienomis, pakartotinė – birželio 27 – liepos 12 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.
Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama, bet iki einamųjų metų kovo 15 dienos kandidatui leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. (nsa.smm.lt informacija) 
 
 
 
 
Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/ galima rasti:
Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje  https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/ galima rasti:
  • Brandos egzaminų tvarkaraštį;
  • Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitų nuostatus;
  • Brandos egzaminų programas;
  • Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą;
  • Valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžius, kurie padės pasitikrinti žinias ir lengviau apsispręsti pasirenkant brandos egzaminus.
Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas
  • Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt.
  • Su stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią išsamią informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/
  • Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt.
  • Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt.