Brandos egzaminai


Rengiantis 2019 metų brandos egzaminams svarbu žinoti

Norint gauti brandos atestatą reikia išlaikyti du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas - lietuvių kalbos ir literatūros. Šių egzaminų tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi mokinys.

 • Technologijų arba Menų mokyklinį brandos egzaminą mokiniai pasirinka iki 2018 m. spalio 10 dienos. Kitus Brandos egzaminus ir jų tipus mokiniai pasirinka iki 2018 m. lapkričio 4 dienos.
 • Apie savo pasirinkimą mokiniai turės raštu informuoti mokyklos vadovą.
 • Keisti pasirinkto egzamino ar jo tipo nebus galima.
 • Privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą galima laikyti, jei šio dalyko metinis pažymys patenkinamas ir yra išlaikyta kalbos įskaita.
 • Balandžio pradžioje mokiniai savo mokyklose galės sužinoti savivaldybės teritorijoje esančias mokyklas, kuriose jie laikys brandos egzaminus.
 • Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus galės laikyti tik tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu.
 • Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.
 • Mokyklinių pagrindinės sesijos brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 5 darbo dienas nuo egzamino vykdymo dienos, gimtųjų kalbų bei lietuvių kalbos ir literatūros –  per 13 d. d.
 • Valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos.
 • Planuojama visų valstybinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 12 d.
 • Kandidatas, nesutinkantis su brandos egzamino darbo įvertinimu, per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai jį įvertinti.
 • Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus, į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijos rezultatas.
Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt galima rasti
 • Brandos egzaminų tvarkaraštį;
 • Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitų nuostatus;
 • Brandos egzaminų programas;
 • Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą;
 • Valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžius, kurie padės pasitikrinti žinias ir lengviau apsispręsti pasirenkant brandos egzaminus.
Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas
 • Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt.
 • Su stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią išsamią informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: www.smm.lt.
 • Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt.
 • Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt.
 • Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas: www.vsf.lt.