VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

PATVIRTINTA
Tauragės profesinio rengimo centro
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d.
įsakymu Nr. 4-183
TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO
VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
2018-2019 MOKSLO METAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Planas parengtas vadovaujantis:
1.1. Švietimo ir Profesinio mokymo įstatymais bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais dokumentais:
- 2017-08-25 d. įsakymas Nr. V-645 „ 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų bendrieji profesinio mokymo planai“. Pakeitimai (2018 m. liepos 26 d. Nr. V-669)
- 2017-06-02 d. įsakymas Nr. V-442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“. Pakeitimai (2018 m. liepos 26 d. Nr. V-669).
- 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pakeitimai (2015 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V1101).
- 2015-05-08 d. įsakymas Nr. V-479 „Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
- 2011 m. vasario 21 d. Nr. V-269 ,,Dėl vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Pakeitimai (2013 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-654, 2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-734).
- 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ĮSAK- 2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Pakeitimai (2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-46).
- 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ĮSAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo ”. Pakeitimai ( 2012 m. gegužės 8 d. Nr. V-766, 2014 m. gegužės 26 d. Nr. V-466, 2017 m. liepos 4 d. Nr. V-554).
1.2. Mokymo programomis ir Centro tvarkų aprašais.

VISĄ VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANĄ RASITE čia