Vykdomų programų įgyvendinimo planas

                                                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                                                  Tauragės profesinio rengimo centro
                                                                                                                  direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 31 d.
                                                                                                                  įsakymu Nr. 4-139

TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO
VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
2023-2024 MOKSLO METAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

                                                                                                
Planas parengtas vadovaujantis:
1.1. Švietimo ir Profesinio mokymo įstatymais bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais dokumentais:
- Bendraisiais  profesinio mokymo planais.
- Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais.
- 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pakeitimai (2015 m. spalio 28 d. įsakymas Nr.  V-1101; 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr.V-827; 2020 m. rugpjūčio  3 d. įsakymas Nr.V-1128).
- 2015-05-08 įsakymas Nr. V-479 „Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
- 2011 m. vasario 21 d. Nr. V-269 ,,Dėl vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“.  Pakeitimai (2013 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-654,  2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-734).
- 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ĮSAK- 2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Pakeitimai (2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-46).
- 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1269 ,,Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Pakeitimai (2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1541).
- 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ĮSAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo ” (Suvestinė redakcija nuo 2023-07-20 iki 2023-08-31).
1.2. Mokymo programomis ir Centro tvarkų aprašais.
Visą vykdomų programų įgyvendinimo planą rasite čia