VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

PATVIRTINTA
Tauragės profesinio rengimo centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. 4-124

TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO
VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
2020-2021 MOKSLO METAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  Planas parengtas vadovaujantis:
  1.1. Švietimo ir Profesinio mokymo įstatymais bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais dokumentais:
    - Bendraisiais profesinio mokymo planais.
    - Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais.
    - 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pakeitimai (2015 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-1101).
    - 2015-05-08 d. įsakymas Nr. V-479 „Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
    - 2011 m. vasario 21 d. Nr. V-269 ,,Dėl vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Pakeitimai (2013 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-654, 2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-734).
    - 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ĮSAK- 2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Pakeitimai (2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-46).
    - 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ĮSAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo ”. Pakeitimai ( 2012 m. gegužės 8 d. Nr. V-766, 2014 m. gegužės 26 d. Nr. V-466, 2017 m. liepos 4 d. Nr. V-554, 2018 m. kovo 13 d. Nr. V-242).
  1.2. Mokymo programomis ir Centro tvarkų aprašais.

VISĄ VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANĄ RASITE čia