DARBO TVARKOS TAISYKLĖS DARBUOTOJAMS

 I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

  1. Tauragės profesinio rengimo centro (toliau – Centras) darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Centro darbo tvarką, nustato bendrąsias darbuotojų pareigas ir teises bei atsakomybę. Be šių Taisyklių, darbuotojų teises ir pareigas reguliuoja darbo sutartis, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareigybių aprašymai ir įsakymai.
  2. Šios Taisyklės privalomos visiems Centro darbuotojams.

Sudarant darbo sutartį, Centro direktorius (jo įgaliotas asmuo) supažindina priimamą dirbti asmenį su Taisyklėmis pasirašytinai.

Peržiūrėti visą dokumentą.