2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS             

2024 M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Pagrindinį išsilavinimą mokinys įgis, jei bus baigęs pagrindinio ugdymo programą, t. y. turės patenkinamus dalykų metinius įvertinimus ir bus patikrinti jo lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos mokymosi pasiekimai.
Pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarkaraštį organizuojami privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios), lietuvių kalbos (valstybinės), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.
Pasiekimus turi pasitikrinti visi dešimtokai, išskyrus tuos, kurie mokėsi pagal individualizuotą programą. Mokiniai pasiekimus pasitikrina savo mokykloje.
Mokiniai, nedalyvavę pasiekimų patikrinime ir nenurodę pateisinamos priežasties, gali dalyvauti tik kitais metais.
Mokinio pagrindinio ugdymo mokymosi pasiekimai laikomi patikrintais, jei jie įvertinti nuo 1 iki 10 balų.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas organizuojamas ugdymo proceso metu ir mokiniui privalu dalyvauti pasiekimų patikrinime. Jei į bent vieno dalyko pasiekimų patikrinimą mokinys neatvyks, pagrindinio išsilavinimo jis neįgis, nors ir bus pasiekęs patenkinamą pasiekimų lygį mokydamasis pagal visų privalomų dalykų programas.
Mokinys, neatvykęs į dalyko pasiekimų patikrinimą, pasiekimus galės pasitikrinti tik kitais metais, išskyrus atvejus, jei jis yra atleistas dėl pateisinamos priežasties.
Mokiniai, dėl pateisinamos priežasties nedalyvavę pasiekimų patikrinime ir įregistruoti duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, gali dalyvauti pakartotinai organizuojamame pasiekimų patikrinime.
Pasiekimų patikrinimo datą nustato ir skelbia Nacionalinis egzaminų centras.
Jei specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys yra pasiekęs bendrosiose programose numatytus pasiekimus (bent patenkinamą lygį) ir atleistas nuo pasiekimų pasitikrinimo, laikoma, kad jie baigė pagrindinio ugdymo programą ir įgijo pagrindinį išsilavinimą. Mokiniui bus išduotas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.
Jei mokinys, kuris mokėsi pagal pritaikytą programą, nepasiekė bendrosiose programose numatytų pasiekimų, tai jis bus laikomas nebaigusiu programos ir jam bus išduotas Mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

Daugiau informacijos skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/pupp/