Priėmimo tvarka

TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 2019 – 2020 MOKSLO METAIS KVIEČIA MOKYTIS

Baigusius 10 klasių ir įgijusius pagrindinį išsilavinimą:

 • apdailininko (statybininko);
 • automobilių mechaniko;
 • automobilių elektros įrengimų remontininko;
 • kirpėjo;
 • kompiuterinės įrangos derintojo;
 • padavėjo ir barmeno;
 • suvirintojo;
 • virėjo.

Programų trukmė – 3 metai. Įgyjama profesija ir vidurinis išsilavinimas.

Baigusių 12 klasių ir įgijusius brandos atestatą:

 • apdailininko (statybininko);
 • automobilių mechaniko;
 • higieninės kosmetikos kosmetiko.

Programų trukmė – 2 metai. Įgyjama profesija.

 • Apskaitininko ir kasininko.

Programos trukmė – 1 metai. Įgyjama profesija.

Norinčius įgyti valstybės finansuojamą antrąją kvalifikaciją (baigusiems profesinę mokyklą ir įgijusiems brandos atestatą arba turintiems aukštojo mokslo diplomą):

 • apdailininko (statybininko);
 • automobilių elektros įrengimų remontininko.

Programos trukmė – 2 metai. Įgyjama profesija.

Priėmimas registruojamas: www.profesinis.lamabpo.lt

Pagrindinis priėmimas 2019-06-01 - 2019-07-29

Papildomas priėmimas 2019-08-08 - 2019-08-26

ARBA

Atvykite į 106 kab. ir mes konsultuosime dėl prašymo pateikimo LAMA BPO sistemoje.

Aerodromo g. 7, 72184 Tauragė, tel.: (8 446) 61055.

El. paštas: skaitykla@prc.taurage.lm.lt

TERMINAI

2019 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

Pagrindinis priėmimas

Veiksmai

Data

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2019 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 1 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA

Sveikatos pažymėjimus (086/a forma) ir (027-1/a forma );
2 foto nuotraukas (3x4 cm);
Pasą arba gimimo liudijimą ar kitą asmens tapatybės dokumentą.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA
 • Suteikiamas bendrabutis
 • Mokama stipendija
 • Kompensuojamos kelionės išlaidos
 • Sudaromos sąlygos įgyti vairuotojo, traktorininko pažymėjimą.

 

MOKYKLOJE MOKINIAI GALI:

 • įsigyti vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą;
 • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
 • naudotis biblioteka-informacijos centru;
 • naudotis belaidžiu internetu ( WI-FI).
MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši tvarka parengta, vadovaujantis LR švietimo įstatymu , LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-445 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo , LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeitimai: įsakymas V-554 2017-07-04; įsakymas V-78 2017-02-13; įsakymas V-767 2015-07-17; įsakymas V-466 2014-05-26; įsakymas V-766 2012-05- 08), LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-373 ,,Dėl asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių priėmimą į mokyklą. 2. Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis į Tauragės profesinio rengimo centrą (toliau – Centras) pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, vidurinio ugdymo programą kartu su profesiniu mokymu, profesinio mokymo programą. 

Skaityti visą "Mokinių priėmimo tvarkos aprašą"