Priėmimo tvarka

PRASIDĖJO PAPILDOMAS ŽIEMOS PRIĖMIMAS


Centras skelbia moksleivių priėmimą ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą siūlome mokytis šių specialybių:

 • apdailininko (statybininko),
 • automobilių mechaniko,
 • higieninės kosmetikos kosmetiko.

Priėmimas registruojamas LAMA BPO sistemoje, adresu https://profesinis.lamabpo.lt
Konsultuojame priėmimo klausimais darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val.
Aerodromo g. 7, Tauragė Tel.: 8 446 61055, 8 446 61023

El. paštas: skaitykla@prc.taurage.lm.lt

 


TERMINAI

ŽIEMOS PRIĖMIMAS 2019 m.

Prašymų registravimas 2019 m. lapkričio 11 d. – gruodžio 11 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
Kvietimo mokytis paskelbimas 2019 m. gruodžio 16 d. – gruodžio 17 d.
Sutarties sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2019 m. gruodžio 18 d. – gruodžio 20 d.

KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA

Sveikatos pažymėjimus (086/a forma) ir (027-1/a forma );
2 foto nuotraukas (3x4 cm);
Pasą arba gimimo liudijimą ar kitą asmens tapatybės dokumentą.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA
 • Suteikiamas bendrabutis
 • Mokama stipendija
 • Kompensuojamos kelionės išlaidos
 • Sudaromos sąlygos įgyti vairuotojo, traktorininko pažymėjimą.

 

MOKYKLOJE MOKINIAI GALI:

 • įsigyti vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą;
 • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
 • naudotis biblioteka-informacijos centru;
 • naudotis belaidžiu internetu ( WI-FI).
MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši tvarka parengta, vadovaujantis LR švietimo įstatymu , LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-445 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo , LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeitimai: įsakymas V-554 2017-07-04; įsakymas V-78 2017-02-13; įsakymas V-767 2015-07-17; įsakymas V-466 2014-05-26; įsakymas V-766 2012-05- 08), LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-373 ,,Dėl asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių priėmimą į mokyklą. 2. Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis į Tauragės profesinio rengimo centrą (toliau – Centras) pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, vidurinio ugdymo programą kartu su profesiniu mokymu, profesinio mokymo programą. 

Skaityti visą "Mokinių priėmimo tvarkos aprašą"