Priėmimo tvarka


PRIĖMIMAS

Visą mėnesį – nuo lapkričio 14 d. iki gruodžio 14 d. – stojantieji galės registruotis ir teikti prašymus mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

Šio priėmimo metu į pirminio profesinio mokymo programas stoti galės vidurinį išsilavinimą turintys asmenys. Į tęstinio profesinio mokymo programas stoti galės vidurinį išsilavinimą ir  profesinę kvalifikaciją ir / ar aukštąjį išsilavinimą, įgiję asmenys.

Priėmimas nebus vykdomas į tas profesinio mokymo programas, kurios vykdomos kartu su vidurinio ugdymo programa.

Žiemos priėmimo metu stojantieji galės pateikti ne daugiau kaip 2 pageidavimus į valstybės finansuojamas vietas. Juos galės pasirinkti iš sistemoje nurodytų profesinio mokymo įstaigų ir jų įgyvendinamų programų sąrašo.

Registruojantis Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje reikės nurodyti asmeninį elektroninio pašto adresą, kuriuo bus siunčiama svarbi informacija apie bendrąjį priėmimą bei kvietimas mokytis. Pildant prašymą būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą, bendrąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (jei išsilavinimas įgytas iki 2010 m.). Asmenys, įgiję profesinę kvalifikaciją ir / ar aukštąjį išsilavinimą, turės pridėti šių dokumentų kopijas.

Stojantysis galės gauti tik vieną kvietimą mokytis. Kvietimus mokytis stojantieji matys informacinėje sistemoje, kvietimai taip pat bus išsiųsti prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Jų moksleiviai sulauks gruodžio 18 d., o mokymo sutartis galės sudaryti gruodžio 19–21 dienomis. Žiemos priėmime siūlomų mokymo programų sąrašą galima rasti LAMA BPO interneto svetainėje: http://profesinis.lamabpo.lt/programu-sarasas/

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt

TERMINAI

 

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems ir/ ar turintiems kvalifikaciją, aukštąjį išsilavinimą asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal profesinio mokymo programas:
Papildomas priėmimas Veiksmai Data
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 m. lapkričio 14 d. – gruodžio 14 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. gruodžio 17 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. gruodžio 18 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. gruodžio 19 d. – gruodžio 21 d.

KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

      1. Turimų išsilavinimo dokumentų kopijas ( brandos atestatą ir  jo priedą, diplomą, kvalifikacijos pažymėjimą). 

      2. Sveikatos pažymas ( forma 086/a ).

 * sveikatos pažymas privaloma pristatyti atvykstant pasirašyti sutarties.

     3. Keturias  foto nuotraukas (3×4 cm).

     4. Asmens tapatybės dokumento kopiją  (LR paso arba tapatybės kortelės).

 

PROGRAMOS

PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2018 M.

PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2018 M.

PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2018 M.

PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2018 M.

PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2018 M.

PAPILDOMA INFORMACIJA

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 • Sukirpėjo konstruktoriaus programa bus vykdoma antroje dienos pusėje.
 • Mokslas nemokamas.
 • Mokyklos ir mokinio profesinio mokymo sutartis yra sudaroma visam mokymosi laikotarpiui mokykloje;
 • Pažangiems ir drausmingiems pirminio profesinio mokymo programų mokiniams, priklausomai nuo mokymosi ir lankomumo rezultatų, mokama 10,26 Eur, 15,20 Eur, arba 28,88 Eur. stipendija.
 • Atvykusiems suteikiamas bendrabutis. Vieno mėnesio gyvenimo bendrabutyje Vilniuje kaina yra 10,00 Eur. , bendrabutyje Bukiškėse 4,00 Eur.
 • Į mokyklą priimami  užsieniečiai, turintys teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje. 

MOKYKLOJE MOKINIAI GALI 

 • mokytis ir įgyti praktinių įgūdžių moderniame sektoriniame praktinio mokymo centre;
 • įsigyti vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą;
 • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
 • naudotis biblioteka-informacijos centru;
 • naudotis belaidžiu internetu ( WI FI)
MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši tvarka parengta, vadovaujantis LR švietimo įstatymu , LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-445 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo , LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeitimai: įsakymas V-554 2017-07-04; įsakymas V-78 2017-02-13; įsakymas V-767 2015-07-17; įsakymas V-466 2014-05-26; įsakymas V-766 2012-05- 08), LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-373 ,,Dėl asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių priėmimą į mokyklą. 2. Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis į Tauragės profesinio rengimo centrą (toliau – Centras) pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, vidurinio ugdymo programą kartu su profesiniu mokymu, profesinio mokymo programą. 

Skaityti visą "Mokinių priėmimo tvarkos aprašą"